CONVOCATÒRIA D’AJUDES DE MOBILITAT ERASMUS+ Job Shadowing per professors del CFGM Sistemes microinformàtics i xarxes dins el marc del PROJECTE EuroFP Balears IV 2018-1-ESO1-KA102-049410

20/11/2018

CONVOCATÒRIA D'AJUDES DE MOBILITAT ERASMUS+ Job Shadowing per professors del CFGM Sistemes microinformàtics i xarxes dins el marc del PROJECTE EuroFP Balears IV 2018-1-ESO1-KA102-049410


El CC Aula Balear promou projectes de mobilitat per aproximar la dimensió i la realitat europea, en els seus àmbits educatius i productius, als ensenyaments de formació professional. Per aquest motiu el col·legi participa del consorci format per centres d’ensenyament de formació professional de les Illes Balears i la Conselleria d’Educació i Universitat de les Illes Balears.

1. Objectiu del projecte Oferir l’oportunitat als nostres professors del CFGM de Sistemes microinformàtics i xarxes, de realitzar un «job shadowing» a centres de FP a Alemanya. El soci d’acollida es el Centre d’FP BBZ amb NOK: http://home.bbz-nok.de/de/ El programa està pendent de publicar. L’organització d’aquesta activitat està condicionada a l’aprovació del programa per part del SEPIE. S’espera tenir confirmació a principis de desembre.

2. Requisits dels candidats. Els professors que vulguin participar en el projecte i sol·licitar l’ajuda, han de complir els següents requisits: • Tenir la nacionalitat o permís de residència vàlid en un dels països participants en el programa Erasmus+ de la UE • Ser professor del Col·legi Aula Balear del CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes • Tenir acreditat el nivell B2 d’anglès o superior. • Tenir autorització de la Direcció del Centre.

3. Durada i país d’estada La durada de l’estada formativa serà de tres dies més dos dies de viatge a Alemanya. Està previst que sigui els dies 21, 22 i 23 de maig de 2019. Dies 20 de maig i 24 de maig es reserven per viatjar.

4. Nombre de beques a adjudicar. Per aquest curs escolar 2018-19 disposam d’una beca per als professors del CFGM de Sistemes Microinformàtics i Xarxes.

5. Inscripció al procés de selecció. Per participar en el projecte, el professor ha d’emplenar: • Sol·licitud d’inscripció al procés de selecció - Annex 1 • Sol·licitud de beca - Annex 2 • Compromís entrega documentació – Annex 3 Les sol·licituds s’han de presentar a la Secretaria del nostre centre, juntament amb una fotocòpia del DNI o targeta de residència, abans de dia 30 de novembre de 2018

6. Procés i criteris de selecció dels professors. Per donar garanties de qualitat i d’aprofitament de l’estada, els professors participants es seleccionaran tenint en compte el següent barem:

 • a) La competència lingüística del professor en la llengua de treball a. Està en possessió de una titulació superior al B2 d’anglès ( màxim 2 punts).
 • b) L’experiència professional del professor (0.5 punts per cada curs acadèmic complet).
 • c) Desenvolupament d’algun càrrec a l’escola: director, cap d’estudis, coordinador Erasmus+, etc (màxim 2 punt).
 • d) Continuïtat en el centre escolar (1 punt).

7. Publicació de les llistes de professors seleccionats Tenint en compte la baremació exposada en l’apartat anterior, la coordinadora de mobilitat, publicarà abans del 7 de desembre de 2018, la llista definitiva dels professors seleccionats i exclosos, a més de la llista dels professors en reserva que queden per cobrir els abandonaments i renúncies que puguin succeir. La resolució de l’adjudicació de les places es publicarà quan el consorci ho comuniqui.

8. Obligacions que comporta la participació en el projecte El fet de participar en el projecte comporta, entre d’altres, les següents obligacions i compromisos per part del professor:

 • 1. Aprofitar aquesta oportunitat, assumint amb responsabilitat la normativa i el funcionament de
 • l’empresa d’acollida, així com mantenir, durant tota l’estada, una comunicació fluïda amb el centre
 • educatiu aportant les dades que es sol·licitin (relació de tasques, imatges...etc.).
 • 2. Elaborar i aportar al centre educatiu, un cop finalitzada l’estada i en el termini màxim d’una setmana, la documentació que el centre li demani.
 • 3. Elaborar una memòria final.
 • 4. Participar, sempre que sigui possible, en les futures activitats de difusió del projecte que el centre organitzi. Especialment important serà l’exposició del projecte i experiència davant dels membres del Claustre.
 • 5. Un cop presentada la sol·licitud d’ajuda i participació en el projecte, NO renunciar al «job shadowing», excepte en casos de força major degudament justificats amb documents oficials.
 • 9. Dotació econòmica de l’estada.
 • El professor participant en aquest projecte, rebrà la següent ajuda del programa Erasmus+:
 • País de destí Ajuda per viatge, manutenció, allotjament i assegurança Alemanya 835 euros

10. Cobrament de l’ajuda. El centre transferirà al professor abans de partir el 80% de l’ajuda, descomptant l’import de les despeses que el centre hagi pagat directament (allotjament, assegurança...). El professor cobrarà el 20% restant després d’haver tornat i lliurat l’inform final i la documentació pertinent.

11. Assegurança. La Conselleria d’Educació té contractada una pòlissa d’assegurança pels professors que participen en el Programa Erasmus+ que cobreix, entre altres, els riscs d’accident en el treball, responsabilitat civil, despeses mèdiques i cobertura de viatges, durant l’estada del professor en el país d’acollida. Aquesta assegurança va a càrrec del professor i aquest haurà de fer efectiu el seu import abans de partir cap al seu destí. Així mateix, el professor està obligat a sol·licitar i portar amb ell la Targeta Sanitària Europea.

12. Renúncia a l’estada Un cop presentada la sol·licitud d’ajuda, NO es pot renunciar a l’estada formativa, excepte en casos de força major degudament justificats amb documents oficials. Si un professor renuncia abans de partir per motius personals i no justificats, s’haurà de fer càrrec de les despeses que ocasioni la seva renúncia. En el cas de que la renúncia es produeixi per motius personals i no justificats un cop començada l’estada en el país de destí, el professor a més de retornar l’import de l’ajuda que ja haurà cobrat, s’haurà de fer càrrec de les despeses que la seva renúncia pugui ocasionar.

PDF - 220 KB
Informació i Annexes

Palma, 20 de novembre de 2018

Per més informació: www.aulabalear.org mespigares @ aulabalear.org

Últimas noticias


© Aula Balear | web hecho con SPIP, programa libre distribuído bajo licencia GPL | Legal

ERASMUS+ APIMA Somos cooperativa! Tr@ms MIT ODS