CONVOCATÒRIA DE 2 PROGRAMES D’IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA EN ANGLÈS (PER A ALUMNES 6è DE PRIMÀRIA I 1r DE BATXILLERAT)

21/06/2017

CONVOCATÒRIA DE 2 PROGRAMES D'IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA EN ANGLÈS (PER A ALUMNES 6è DE PRIMÀRIA I 1r DE BATXILLERAT)


Bon dia a tot@s,

Des del Servei de Projectes Lingüístics de la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat us comuniquem que el proper dijous dia 22 de juny de 2017 es publicarà al BOIB la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 19 de juny del 2017 per la qual es convoquen ajuts per a l’alumnat del sisè curs d’educació primària, i del primer curs de batxillerat de centres educatius sostinguts amb fons públics de les Illes Balears en el marc del Programa de Cooperació Territorial per a l’Aprenentatge de Llengües Estrangeres.

Per tal d’aprofitar uns fons rebuts del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport la Conselleria ha organitzat aquests dos programes d’immersió lingüística en anglès que seran gratuïts per als alumnes beneficiaris.

En primer lloc, us demanem disculpes pel moment en què ens trobem; a finals de curs i en un moment de molta feina per a tothom. En segon lloc, us demanem col·laboració en la difusió d’aquesta convocatòria entre les famílies, així com la vostra ajuda i col·laboració en la complementació de la sol·licitud, ja que la sol·licitud, a més d’anar signada pel pare, mare o tutor legal de l’alumne/a, també haurà d’anar signada i segellada pel/la director/a del centre on l’alumne/a es troba matriculat/da. El centre haurà de verificar que el sol·licitant de l’ajut tingui aprovades les dues primeres avaluacions de l’assignatura de llengua anglesa al present curs escolar 2016-2017 i per als candidats de la modalitat A, haurà de facilitar-los un certificat de les notes finals de 4t d’ESO de la convocatòria ordinària de juny de 2016 (curs 2015-2016) signat i segellat pel director/a o secretari/a del centre escolar a on va cursar els estudis).

Es convoquen les dues modalitats següents:

Modalitat A: ajudes per a la participació en un curs intensiu d’immersió en llengua anglesa a l’estranger de 2 setmanes de durada amb un total de 60 hores lectives adreçat a l’alumnat que en el curs escolar 2016-2017 estigui matriculat al primer curs de batxillerat en centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

El nombre d’ajuts per a aquesta modalitat serà de 50 ajuts com a mínim i el valor global destinat a aquesta modalitat és de 125.000 euros.

El curs es realitzarà al Regne Unit i/o a Irlanda en el període comprès des de finals de juliol i fins al 31 d’agost de 2017. Els participants es distribuiran en grups d’un màxim de 15 persones.

Modalitat B: ajudes per a la participació en un programa d’acompanyament escolar en llengua anglesa d’una durada de 10 dies lectius (de dilluns a divendres), amb un total de 60 hores lectives d’immersió, adreçat a l’alumnat que en el curs escolar 2016-2017 estigui matriculat en el sisè curs de primària en centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

El nombre d’ajuts per a aquesta modalitat serà de 201 ajuts com a mínim i el valor global destinat a aquesta modalitat és de 90.450 euros.

Aquest programa s’impartirà a les illes de Mallorca, Menorca i Eivissa en el període comprès des de finals de juliol i fins al 31 d’agost de 2017. Els participants es distribuiran en grups d’un màxim de 10 persones.

Per optar a aquests ajuts l’alumnat ha de complir amb els requisits següents:

  • Estar escolaritzat en un centre educatiu sostingut amb fons públics de les Illes Balears i estar cursant el nivell educatiu adient per a la modalitat de curs que sol·licita durant el curs escolar 2016-2017.
  • Haver estar escolaritzat en un centre educatiu sostingut amb fons públics de les Illes Balears en el curs 2015-2016 en el curs de nivell educatiu immediatament inferior a l’adient per a la modalitat que sol·licita (4t d’ESO per a la Modalitat A i 5è de primària per a la Modalitat B).
  • Tenir aprovades les dues primeres avaluacions de l’assignatura de llengua anglesa al present curs escolar 2016-2017.

Només per als candidats de la modalitat A:

  • Acreditar una nota mitjana igual o superior a 6 a la convocatòria de juny del curs 2015-2016 (4t d’ESO) i sense cap assignatura suspesa.
  • Acreditar una nota igual o superior a 6 en la matèria de llengua anglesa a la convocatòria de juny del curs 2015-2016 (4t d’ESO).

Els criteris objectius i de preferència que regiran la concessió d’aquests ajuts seran:

Per a la modalitat A: curs intensiu d’immersió anglesa a l’estranger, es seguirà el criteri de millor expedient acadèmic, tenint en compte la nota mitjana obbtinguda a la convocatòria de juny del curs 2015-2016 (4t d’ESO) i la nota en la matèria de llengua anglesa a la convocatòria de juny del curs 2015-2016 (4t d’ESO).

Per a la modalitat B: programa d’acompanyament escolar en llengua anglesa, es seguirà el criteri d’ordre alfabètic de les dues primeres lletres del primer cognom.

El termini per presentar les sol·licituds serà des del 23 de juny fins al 3 de juliol de 2017.

L’alumnat que compleixi els requisits i desitgi obtenir un dels ajuts convocats, haurà de presentar la sol·licitud degudament emplenada, signada i segellada pel centre educatiu en el qual es trobi matriculat, segons el model que figura en l’annex I de la resolució de convocatòria. La sol·licitud, juntament amb la documentació exigida, s’ha d’adreçar al Servei de Projectes Lingüístics de la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat (NOVA SEU de la Conselleria d’Educació i Universitat al Polígon de Son Fuster, Carrer del Ter, 16, 2on pis de Palma, 07009) i s’ha de presentar en qualsevol dels registres de la Conselleria d’Educació i Universitat, de les delegacions territorials d’Educació d’Eivissa i Formentera i de Menorca, o de qualsevol altre lloc previst en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Així mateix, per tal d’agilitzar la tramitació de l’expedient de convocatòria d’ajuts, tots els interessats hauran d’enviar un correu electrònic a l’adreça spl@dgfpfp.caib.es adjuntant la sol·licitud de participació degudament emplenada, signada i escanejada.

Tota la informació relativa a aquesta convocatòria (resolució de convocatòria, annexos en format word, calendari previst, etc) està disponible per a la seva consulta a la pàgina web de la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat al següent enllaç http://www.caib.es/govern/sac/fitxa...

Per a qualsevol dubte o aclariment, us podeu posar en contacte amb el nostre servei a l’adreça de correu electrònicspl@dgfpfp.caib.es o bé al telèfon 971-177778.

Rebeu una salutació cordial,

Servei de Projectes Lingüístics Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat Conselleria d’Educació i Universitat Passatge Guillem de Torrella 1r, 2a planta 07002 Palma de Mallorca. Illes Balears Telf. +(34) 971 177778 Fax +(34) 971 176869

Darreres notícies


© Aula Balear | web fet amb SPIP, programari lliure distribuït sota llicència GPL | Legal

ERASMUS+ APIMA Som cooperativa! Tr@ms MIT ODS