Eleccions al Consell Escolar -Dates i altres informacions-

10/10/2016 Informació general

Eleccions al Consell Escolar -Dates i altres informacions-


Entre els mesos d’octubre, novembre d’aquest any s’han de celebrar eleccions per a la renovació parcial del Consell Escolar del Centre.

El Consell escolar té, entre d’altres, les següents funcions:

 1. Aprovar i avaluar la Programació Anual i els projectes.
 2. Elaborar informes a petició de l’administració competent sobre el funcionament del Centre.
 3. Decidir sobre el procés d’admissió d’alumnes.
 4. Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris.
 5. Promoure la conservació i la renovació de les instal·lacions i de l’equipament escolar.
 6. Fixar les directrius per a la col·laboració amb altres entitats.
 7. Valorar el funcionament general del centre.
 8. Ser informat del nomenament i cessament dels membres de l’equip directiu.
 9. Proposar mesures per afavorir la convivència en el centre.

Durant el curs escolar hi ha, com a mínim, la reunió de principi de curs, la de la revisió dels trimestres i la del final de curs. A més, hi pot haver totes les reunions de caràcter extraordinari que es considerin necessàries.

Oferim a continuació les dates més importants del calendari electoral

 • Exposició pública dels censos i inici del període de reclamacions: 11 d’octubre
 • Fi del termini de reclamacions als censos provisionals: fins a les 12 hores del dia 17 d’octubre
 • Presentació de candidatures: fins a les 12 hores del dia 28 d’octubre
 • Vot per correu (sobre tancat amb papereta de vot i fotocòpia DNI). Entregar a secretaria abans del dia 16 de novembre a les 12 hores
 • Votació per a l’elecció de representants d’alumnes: dia 17 de novembre
 • Votació per a l’elecció de representants de professors: dia 18 de novembre de 09:55 a 11:15
 • Votació per a l’elecció de representants de pares i mares: 17 de novembre de les 15 a les 21 hores
 • Proclamació de candidats electes: dia 22 de novembre

Els aspectes generals de les eleccions es poden resumir en els següents punts:

 1. Representants de pares: El dret a elegir i ser elegit l’ostenten els pares i les mares dels alumnes escolaritzats en el centre o, en el seu cas, els tutors legals. En el cas en què la pàtria potestat dels fills es trobi conferida a un sol progenitor, la condició d’elector i elegible li concernirà exclusivament a ell.
 2. Representants d’alumnes: El dret a elegir i ser elegit representant l’ostenten els alumnes d’educació secundària obligatòria, batxillerat i formació professional.
 3. El professorat substitut no pot presentar-se, però pot votar.
 4. Per afavorir la participació , es pot exercir el vot per correu. En aquest cas es posarà la papereta amb el vot i una fotocòpia del DNI a dins un sobre tancat i es donarà a la secretaria del centre. S’ha d’entregar abans de dia 24 de novembre a les 12 hores.
 5. Per a les votacions s’ha d’acreditar la identitat presentant el DNI o document similar.
 6. El vot és directe, secret i no delegable. Així, un pare no pot votar pel seu cònjuge, ni viceversa.
 7. Els electors marcaran a la papereta de vot un nom com a màxim.
 8. Aquelles persones que vulguin presentar la seva candidatura (pares/mares i alumnes) podran recollir el document corresponent a la secretaria del centre i entregar-lo abans de la data indicada anteriorment.

ESPERAM LA VOSTRA PARTICIPACIÓ

Darreres notícies


© Aula Balear | web fet amb SPIP, programari lliure distribuït sota llicència GPL | Legal

ERASMUS+ APIMA Som cooperativa! Tr@ms MIT ODS