Projecte Aula Diversa

El món canvia a passes de gegant, i malgrat sembli que de cada vegada la llibertat individual està millor acceptada per la societat, allò que és cert és que encara hi queda molta feina per fer. Prova d’això és la necessitat d’implantar lleis específiques per garantir els drets de les persones LGTBI (lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals) i per a eradicar la LGTBIfòbia, aprovades pel Parlament de les Illes Balears el passat mes de maig de 2016 i les quals regulen la intervenció en el sector educatiu a partir del següent article:

«Capítol II
Sectors d’intervenció
Article 12
Educació
1. Als efectes d’aquesta llei, s’entén per coeducació l’acció educativa que potencia la igualtat real d’oportunitats i l’eliminació de qualsevol mena de discriminació per raó d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere.
2. D’acord amb aquest principi de coeducació, s’ha de vetllar perquè la diversitat sexual i afectiva, la identitat de gènere i els diversos models de família siguin respectats en els diferents àmbits educatius. Els centres, d’acord amb aquesta llei i respectant la seva autonomia, hauran d’incloure el principi de la coeducació en el seu projecte educatiu.
3. El principi de coeducació s’ha d’incorporar als plans d’acció tutorial i als plans i reglaments de convivència dels centres educatius, d’acord amb l’autonomia i el projecte educatiu de cada centre.
4. Els continguts dels materials escolars, educatius i formatius, en qualsevol format, i el llenguatge que s’hi empri han de tenir en compte la diversitat pel que fa a l’orientació sexual, la identitat de gènere i l’expressió de gènere i han d’evitar qualsevol mena de discriminació per aquest motiu.
5. El respecte a la diversitat pel que fa a l’orientació sexual, la identitat de gènere o l’expressió de gènere i als principis d’aquesta llei ha de ser efectiu en tot el sistema educatiu, en els centres i les entitats de formació, en l’educació d’adults, en la formació de mares i pares, en les activitats esportives escolars i en les activitats de lleure infantil i juvenil.
6. S’ha de vetllar per la conscienciació i la prevenció de la violència per raó d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere i oferir mecanismes als centres perquè detectin situacions de discriminació o exclusió de qualsevol persona per les dites raons. En aquest sentit, s’ha de promoure el desplegament efectiu de plans de convivència amb un èmfasi especial en les mesures de prevenció i d’actuació contra l’assetjament de què poden ser objecte les persones LGTBI a l’àmbit escolar.
7. El Govern de les Illes Balears, per mitjà de la conselleria competent en matèria d’educació, ha de garantir el desplegament del que estableix aquest article i ha de vetllar perquè les escoles, els instituts i els altres centres educatius constitueixin un entorn amable i respectuós amb la diversitat sexual i afectiva i amb les identitats de gènere en el qual l’alumnat, el personal docent i el personal d’administració i serveis puguin viure d’una manera natural llur orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere, i es contribueixi així a la creació i visibilització dels models positius per a la comunitat educativa.»
L’etapa escolar pot ser especialment dura per a aquelles persones que es puguin sentir diferents i és la nostra responsabilitat com a docents que els i les alumnes, no només es duguin un bon record del seu pas per l’escola, sinó també de proporcionarlos les eines per a encarar un món difícil i per a poder desenvolupar la seva personalitat i idiosincràsia lliurement i sense por a ésser rebutjats o rebutjades.

El projecte Aula Diversa, doncs, neix de la necessitat de formar persones tolerants i sensibles davant diferents formes d’existir i d’estimar i per tal de protegir i orientar els i les alumnes que puguin ser susceptibles de patir qualsevol tipus d’assetjament o discriminació.

D’aquesta manera, des del centre, i a partir d’aquest i altres projectes, aportam el nostre granet d’arena per a garantir un futur on el món sigui una mica més just.

Objectius

 • Conscienciar i sensibilitzar a tota la comunitat educativa sobre la realitat del col·lectiu LGTBI i visibilitzar-lo.
 • Prevenir l’assetjament i la discriminació dins i fora de l’àmbit escolar.
 • Acabar amb els rols i estereotips de gènere imposats per la societat.
 • Treballar l’autoestima dels i les alumnes i ajudar-los a acceptar la seva identitat sexual i de gènere dins un ambient de tolerància i respecte.
 • Normalitzar situacions on el model de família no és el tradicional.
 • Desenvolupar la sensibilitat, l’empatia i la capacitat d’identificar i rebutjar situacions d’injustícia.
 • Divulgar i promoure el sexe segur per tal de prevenir infeccions de transmissió sexual (ITS)

Continguts

 • Rols de gènere i estereotips / Coeducació
 • Identitat de gènere / Transgènere i transsexualitat / Intersexualitat
 • Homosexualitat i bisexualitat
 • Diversitat familiar
 • LGTBIfòbia i discriminació
 • Prevenció ITS (infeccions de transmissió sexual) / Desmitificació de la SIDA i VIH
 • Valors i actituds (empatia, respecte, tolerància...)
 • Capacitat crítica per a rebutjar actituds LGTBIfòbiques

Destinataris

El projecte Aula Diversa està adreçat a tots els i les alumnes del centre Aula Balear, de qualsevol cicle i etapa, així com a les seves famílies, personal docent i no docent, i altres escoles, institucions i organismes que en vulguin formar part.
El projecte compta amb la col·laboració i assessorament de Ben Amics, associació LGTBI de les Illes Balears.

PDF - 462 kB
Projecte AULA DIVERSA

Projectes


© Aula Balear | web fet amb SPIP, programari lliure distribuït sota llicència GPL | Legal

ERASMUS+ APIMA Som cooperativa! Tr@ms MIT ODS