Projecte Xarxipèlag 2.0

Un dels nostres trets d’identitat de les nostres cooperatives és la d’Integrar les TIC a les aules i al centre:

"Assumim el repte d’integrar les aportacions de les TIC en els processos d’ensenyament i d’aprenentatge per tal d’adaptar-nos a la realitat de comunicació social que ens envolta i fer competents així a tota la comunitat escolar. Assumim la necessitat d’establir un pla d’alfabetització digital i apostam per la implantació progressiva del programari lliure mitjançant la dotació de recursos d’infraestructures i dels plans de formació necessaris."

A partir d’aquesta premisa, la nostra escola ha instaurat un projecte d’implantació del Pla de Modernització Educativa Xarxipèlag 2.0 per tal d’aprofundir en les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, i proporcionar als nostres alumnes eines per a la bona utilització d’aquests recursos dins l’àmbit educatiu.

Aquest projecte iniciat durant el curs 2009-1010 s’ha estructurat en distintes fases:

  • Una primera fase de formació per al claustre de primària durant el curs 2009-2010. Aquesta formació es va desenvolupar en diferents nivells:
  1. Formació en pissarres digitals (tot el claustre).
  2. Formació en recursos digitals col·laboratius a Internet (tutores de 3r cicle de primària).
  3. Formació en miniportàtils (claustre de 3r cicle de primària).
  • Una segona fase d’implantació de miniportàtils per als alumnes de 3r cicle de primària fets arribar per la Conselleria d’Educació durant el curs 2010-2011. Aquesta fase ha inclós la preparació de les aules incorporant xarxa Wi-fi, servidors, pissarres digitals.
  • Una tercera fase d’implantació de miniportàtils per als alumnes de 1r cicle de secundària fets arribar per la Conselleria d’Educació durant el curs 2011-2012. Aquesta fase ha inclós la preparació de les aules incorporant xarxa Wi-fi, servidors, pissarres digitals.
  • Una quarta fase de dotació de pissarres digitals a la resta de cursos de primària, i la reestructuració de la pàgina web de l’escola amb la incorporació de blogs que permetin la utilització de la pròpia pàgina escolar com a recurs educatiu, durant el curs 2011-2012.

A més, des del curs 2009-2010 els nostres professors i mestres realitzen una formació continua en l’àmbit de les noves tecnologies aplicades a l’educació.

Projectes


© Aula Balear | web fet amb SPIP, programari lliure distribuït sota llicència GPL | Legal

ERASMUS+ APIMA Som cooperativa! Tr@ms