Projecte de Suport a la Lectura i a l’Escriptura

AQUEST PROJECTE S’HA SUSPÈS DEGUT A LES RETALLADES APLICADES PER L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

Durant el curs 2007-08 la Conselleria d’Educació i Cultura va dissenyar un Pla de Suport a la Lectura i a l’Escriptura, al qual, el segon cicle de primària del nostre centre es va adherir durant el curs 2010-11.

Entenem el projecte com una tasca conjunta i coordinada, que té com a objectiu principal afavorir el procés d’ensenyament-aprenentatge de lectura i escriptura, utilitzant diferents recursos dins i fora de l’aula, per tal d’arribar a un aprenentatge significatiu i que a més permetrà atendre la diversitat de l’alumnat.

També valoram aquesta tasca com a recurs de seguiment i avaluació, tant dels alumnes com també dels docents; a més de ser una eina d’aprenentatge conjunta. Consideram que és objectiu prioritari ajudar els nostres alumnes a adquirir competències en lectura i escriptura, oferint-los recursos, situacions... que motivin el seu aprenentatge. Volem que ens serveixi d’eina per millorar la nostra capacitat per comprendre, pensar, expressar, opinar i reflexionar.

Com es duu a terme?

El Projecte es fa conjuntament amb l’escola Mata de Jonc amb qui ens coordinam per tal d’organitzar activitats conjuntes (una trimestral), com també els horaris de la mestra de suport que ens ofereix la Conselleria. La mestra de suport té un paper actiu dins les aules molt valorat pels alumnes. A més, afavoreix la comunicació entre ambdues cooperatives d’ensenyament.

Ens organitzam de la següent manera:

  • Activitats amb Mata de Jonc: Cartes de presentació (primer trimestre), escrits i autoretrats (primer trimestre), jocs de descripcions i altres (segon trimestre), i trobades entre els dos centres (al tercer trimestre).
  • La mestra de suport ve tres dies a la setmana per dur a terme diferents tasques, que es coordinen i programen conjuntament amb les tutores. També fa propostes, prepara material,... 
  • Activitats i tasques que es realitzen conjuntament: dinamització de la biblioteca d’aula,  activitats de reforç i atenció a la diversitat, dinamització de l’aula en grup...

Participar d’aquest Projecte ens permet poder millorar la qualitat de les sessions, fent possible el treball en grup i posar en pràctica activitats engrescadores que necessiten del suport d’algú dins l’aula. També és positiu per a la coordinació de cicle perquè es treballen activitats conjuntes entre els dos cursos del cicle i possibilita una reflexió conjunta (preparació de tasques...). A més, aquest projecte ens permet poder compartir amb altres centres experiències, idees, propostes... es fan reunions trimestrals i també hi ha un espai a la web del PSLE on hi podem trobar recursos (www.llegirib.ieduca.caib.es).

Tan de bo tengui continuïtat...

Projectes


© Aula Balear | web fet amb SPIP, programari lliure distribuït sota llicència GPL | Legal

ERASMUS+ APIMA Som cooperativa! Tr@ms